ANDORRA ASSESSORS

SERVEIS ARQUEIG ANDORRA

Publicada en

SERVEIS COMPTABLES COMPTABILITATS ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ  DE COMPTES ANUALS COMPTABILITAT ANALÍTICA ( CENTRE DE COSTOS) CONFECCIÓ DE BALANÇOS FINANCERS   SERVEIS DE FISCALITAT IMPOSTOS DE SOCIETATS (IS) IMPOSTOS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) IMPOSTOS DELS NO RESIDENTS FISCALS (INRN) IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI) IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)   SERVEIS D’ASSESSORAMENT ASSESSORAMENT FISCAL […]

ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

PLA DE CONTROL FISCAL

Publicada en

pla-control-fiscal-exercici-2015 Govern 1/7 www.bopa.ad Núm. 56 29 de juliol del 2015 Dipòsit legal: AND.2-2015 Decret Vist l’article 64, apartat 2 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; Atès que les actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres han d’aplicar-se de manera general i eficaç a tots els obligats tributaris; […]

ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

REGLAMENT NO RESIDENTS FISCALS

Publicada en

Reglament-de-l’impost-sobre-la-renda-dels-no-residents-fiscals Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals Exposició de motius Com a conseqüència de l’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, […]

ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

CREACIO DE SOCIETATS A ANDORRA

Publicada en

La regulació bàsica de les societats a Andorra no presenta diferències significatives amb els països de l’entorn. La societat constituïda d’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada és un negoci jurídic pel qual una o més persones físiques o jurídiques realitzen aportacions a títol de capital per […]

ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

La inversió estrangera privada s’ha convertit en una eina estratègica de la política per fomentar el creixement econòmic a Andorra

Publicada en

La inversió estrangera privada s’ha convertit en una eina estratègica de la política per fomentar el creixement econòmic, un instrument impulsat pels estats, que busquen la captació d’aquests recursos per atreure l’emprenedoria, el talent, la innovació i el coneixement. Segons l’OCDE, més enllà de l’estímul derivat de la mateixa inversió, la inversió estrangera ―i molt […]