ESPECIALISTES EN COMPTABILITATS FISCALITAT I NOVES SOCIETATS A ANDORRA

CREACIO DE SOCIETATS A ANDORRA

La regulació bàsica de les societats a Andorra no presenta diferències significatives amb els països de l’entorn.

La societat constituïda d’acord amb la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada és un negoci jurídic pel qual una o més persones físiques o jurídiques realitzen aportacions a títol de capital per dur a terme una o diverses activitats econòmiques a fi d’obtenir-ne un guany.

La societat constituïda d’acord amb aquesta llei té personalitat jurídica distinta de la del seu soci o socis i, en conseqüència, els deutes i les obligacions de la societat no són deutes o obligacions del seu soci o socis.

La societat constituïda d’acord amb aquesta llei pot adoptar la forma de societat anònima o la de societat de responsabilitat limitada.

Des del juliol del 2012, la participació estrangera en les societats andorranes pot arribar fins al 100 % del capital.