SERVEIS

SERVEIS COMPTABLES

 • COMPTABILITATS
 • ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ  DE COMPTES ANUALS
 • COMPTABILITAT ANALÍTICA ( CENTRE DE COSTOS)
 • CONFECCIÓ DE BALANÇOS FINANCERS

 

SERVEIS DE FISCALITAT

 • IMPOSTOS DE SOCIETATS (IS)
 • IMPOSTOS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
 • IMPOSTOS DELS NO RESIDENTS FISCALS (INRN)
 • IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI)
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

 

SERVEIS D’ASSORAMENT

 • ASSESSORAMENT FISCAL
 • ASSESSORAMENT COMPTABLE I FINANCER
 • ASSESSORAMENT PER OBERTURA DE COMERÇOS i/O SOCIETATS
 • ASSESSORAMENT EN INVERSIÓ ESTRANGERA

 

CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS : - Reserves de nom. - Redacció d'Estatuts. - Sol·licituds d'Autorització al M.I. Govern. - Signatura de Constitució davant Notari. - Modificació d'Estatuts.